Kodeks Pracy2019-05-14T12:57:32+02:00

Kodeks Pracy

$1 Zakres stosowania

(1) Niniejsze warunki szczególne zawierają warunki obowiązujące wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a firmą Caterna Vision GmbH, David-Gilly-Str. 1 14469 Potsdam, Niemcy, w odniesieniu do korzystania ze szkolenia wizualnego Caterna Visual Training i dodatkowych aplikacji dla urządzeń przenośnych.

§2 Licencjonowanie oprogramowania

(1) Caterna zapewnia użytkownikowi możliwość korzystania ze szkolenia wizualnego Caterna (zwanego dalej „oprogramowaniem użytkowym”). Zakres funkcji jest określony w dokumentacji aplikacyjnej dostarczonej użytkownikowi. Oprogramowanie użytkowe jest udostępniane za pośrednictwem Internetu, chyba że jest ono ogólnie dostępne, poprzez przypisanie danych dostępowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Oprogramowanie aplikacyjne pozostanie na serwerze Caterna. Caterna nie ponosi odpowiedzialności za jakość wymaganego sprzętu i oprogramowania ze strony użytkownika ani za ustanowienie i utrzymanie połączenia internetowego użytkownika. Caterna Sehschulung jest chroniona prawem autorskim.

(2) Caterna będzie korzystać z aktualnie oferowanej wersji oprogramowania użytkowego, które ma być dostarczone w ramach możliwości technicznych, jeżeli modyfikacja wersji oprogramowania jest racjonalna dla użytkownika, z uwzględnieniem interesów Caternas. Caterna informuje użytkownika o wszelkich zmianach w używanym oprogramowaniu. Użytkownik nie jest jednak uprawniony do korzystania z nowszej wersji oprogramowania użytkowego objętego umową.

(3) Korzystanie z oprogramowania użytkowego jest udostępniane użytkownikowi w czasie pracy określonym w dokumentacji użytkownika. Poza tym okresem Caterna nie jest zobowiązana do udostępniania oprogramowania użytkowego.

(4) Caterna udostępni użytkownikowi oprogramowanie użytkowe do użytku w Internecie w okresie, o którym mowa w ust. 3 i dostępności 98,5%. Dostępność oblicza się na podstawie czasu narastającego w okresie obowiązywania umowy dla danego miesiąca kalendarzowego.

§3 Szkolenia i infolinia

(1) Użytkownik jest wprowadzany do obsługi oprogramowania przez FAQ. Caterna nie jest winna użytkownikowi żadnego oddzielnego szkolenia. Ponadto użytkownik otrzymuje instrukcję obsługi.

(2) Caterna zapewnia Użytkownikowi gorącą linię telefoniczną w celu uzyskania pomocy technicznej oraz zgłaszania usterek, z którą można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub telefonu. Infolinia służy wyłącznie do wspierania użytkownika w korzystaniu z usług Caternas należnych na mocy niniejszej umowy. Infolinia jest również dostępna dla innych użytkowników. Wnioski do infolinii będą przetwarzane w kolejności, w jakiej zostały otrzymane.

§4 Upoważnienie dostępu

(1) W celu uzyskania dostępu do oprogramowania użytkowego, o ile nie jest ono ogólnie dostępne, użytkownik otrzymuje autoryzację dostępu składającą się z hasła użytkownika i hasła. Hasło i hasło użytkownika mogą być przekazywane przez użytkownika wyłącznie upoważnionym przez niego użytkownikom i w inny sposób muszą być utrzymywane w tajemnicy.

§5 Usługi współpracy użytkownika

(1) Umowne korzystanie z usług Caternas zależy od tego, czy sprzęt i oprogramowanie używane przez użytkownika, w tym stacje robocze, routery, nośniki danych itp. spełniają minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania z aktualnie oferowanej wersji oprogramowania oraz czy użytkownicy upoważnieni przez użytkownika do korzystania z oprogramowania aplikacyjnego są zaznajomieni z obsługą oprogramowania. Aby korzystać z usług Caternas, użytkownik powinien korzystać wyłącznie ze sprzętu i oprogramowania, które spełniają minimalne wymagania określone w dokumentacji użytkownika. Za konfigurację systemu informatycznego odpowiada użytkownik. Caterna oferuje odpłatne wsparcie użytkownika na podstawie odrębnej umowy.

§6 Prawa

(1) Użytkownik otrzymuje proste, niezbywalne i niepodlegające sublicencjonowaniu prawo do korzystania z oprogramowania użytkowego, ograniczone do okresu obowiązywania umowy. Użytkownik nie ma prawa zezwalać osobom trzecim na korzystanie z usług Caternas. Osobami trzecimi nie są osoby, które korzystają z usług bezpłatnie w imieniu użytkownika, takie jak pracownicy użytkownika lub freelancerzy w ramach stosunku umownego.

(2) Użytkownik udziela firmie Caterna prawa do powielania danych, które mają być przechowywane przez firmę Caterna dla użytkownika, o ile jest to konieczne do świadczenia usług należnych na podstawie niniejszej umowy. Ma on również prawo do przechowywania danych w awaryjnym centrum komputerowym. Caterna jest również uprawniona do wprowadzania zmian w strukturze danych lub formacie danych w celu wyeliminowania usterek.

§7 Wynagrodzenie, okres obowiązywania

(1) Wynagrodzenie oraz czas trwania umowy wynikają z odrębnej umowy.

§8 Odpowiedzialność za wady

(1) Jeżeli usługi świadczone przez firmę Caterna są wadliwe w odniesieniu do dostarczania oprogramowania, ponieważ ich przydatność do wykorzystania w ramach umowy jest nie tylko w niewielkim stopniu wyeliminowana, firma Caterna ponosi odpowiedzialność zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi wad materiałowych i wad prawnych. Firma Caterna odpowiada za wady oprogramowania użytkowego, które istniały już w momencie przekazania oprogramowania użytkownikowi tylko wtedy, gdy firma Caterna jest odpowiedzialna za te wady.

(2) Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić firmę Caterna o wszelkich wadach.

(3) Z wyjątkiem roszczeń użytkownika z tytułu usunięcia wad, które nie wygasają w okresie obowiązywania umowy, roszczenia gwarancyjne wygasają po upływie jednego roku. W drodze odstępstwa od powyższego obowiązują ustawowe terminy przedawnienia dla roszczeń odszkodowawczych z tytułu utraty życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia, jak również dla roszczeń odszkodowawczych z tytułu innych szkód wynikających z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez firmę Caterna lub jej podwykonawców.

§9 Zakres i ograniczenie odpowiedzialności

(1) Zgodnie z przepisami ustawowymi firma Caterna odpowiada za umyślne działanie lub rażące niedbalstwo. Caterna ponosi odpowiedzialność za zwykłe zaniedbanie tylko wtedy, gdy nastąpiło naruszenie zobowiązania, którego wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na którego przestrzeganie partner umowy może się regularnie powoływać. We wszystkich innych aspektach wyłącza się wszelką odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody, niezależnie od podstawy roszczenia, w tym odpowiedzialność za culpa in contrahendo.

(2) Jeżeli firma Caterna ponosi odpowiedzialność za zwykłe niedbalstwo zgodnie z ust. 1, jej odpowiedzialność jest ograniczona do szkody, której wystąpienie jest typowo oczekiwane w okolicznościach znanych w momencie zawierania umowy.

(3) Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli firma Caterna przejęła gwarancję, ani za szkody, które mają zostać wymienione zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt, ani za szkody na życiu, ciele lub zdrowiu.

(4) Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również na korzyść pracowników, zastępców i innych osób trzecich, z usług których korzysta firma Caterna w celu realizacji umowy.

§10 Zmiany Warunków Umowy

(1) O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, firma Caterna jest uprawniona do zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków umownych w następujący sposób. Caterna powiadomi Użytkownika o zmianach lub poprawkach na piśmie nie później niż sześć tygodni przed ich wejściem w życie. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na zmiany lub poprawki do warunków umowy, może zgłosić sprzeciw wobec tych zmian w ciągu tygodnia od wejścia w życie zmian lub poprawek. Sprzeciw musi być zgłoszony na piśmie.  Jeżeli użytkownik nie wyrazi sprzeciwu, zmiany lub zmiany warunków umowy uważa się za zatwierdzone przez niego. Caterna poinformuje użytkownika o zamierzonym znaczeniu jego zachowania, informując go o zmianach lub poprawkach do warunków umowy.

§11 Przepis końcowy

Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec.

This website uses cookies and third party services. Ok